NATJEČAJ ZA RAVNATELJA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE „SESTRE MACE DOMA“

NATJEČAJ ZA RAVNATELJA/ICU DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE „SESTRE MACE DOMA“

Dom za starije i nemoćne osobe Sestre Mace Dom temeljem čl. 40. i 41. Zakona o ustanovama i čl. 153. 154. 155. Zakona o socijalnoj skrbi i čl. 22. Statuta Sestre Mace Doma, na sjednici Upravnog vijeća donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje Ravnatelja.

Za ravnatelja/icu „Sestre Mace Doma“ (u daljnjem tekstu: Dom) može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij: 
  socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti
 • najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi ili drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju
 • ne postojanje zapreke iz čl. 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi
 • hrvatsko državljanstvo

Iznimno, ako se na natječaj ne javi nijedan kandidat koji ispunjava uvjete iz članka 22, stavka 2. podstavka 1. Statuta Doma, za ravnatelja/-icu Doma može biti imenovana osoba koja ima završen odgovarajući preddiplomski studij iz stavka 2 i pet godina radnog iskustva.

Ravnatelja/-icu imenuje Upravno vijeće Doma na mandat od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno izabrana i imenovana na tu dužnost.

Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu dokumentaciju:

 1. Životopis
 2. Domovnicu ili presliku osobne iskaznice,
 3. Diplomu (ovjerenu presliku kao dokaz o stečenom akademskom zvanju i akademskom stupnju)
 4. Dokaz o radnom stažu (elektronički zapis hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 5. Izjavu kandidata da ne postoji zapreka iz članka 213. Stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi 
 6. Izjavu o poznavanju rada na računalu
 7. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana 

Temeljem statuta Doma ravnatelj obavlja slijedeće poslove:

 • Ravnatelj se imenuje temeljem javnog natječaja, a imenuje ga i razrješava Upravno vijeće sukladno zakonu
 • Rukovodi, organizira i vodi ukupno poslovanje Doma te je odgovoran za zakonitost rada i poslovanja
 • Organizira stručni rad i uz pomoć voditelja koordinira rad
 • Obavlja i druge poslove sukladne znanju i kompetencijama iz područja socijalnog rada
 • Zastupa Dom u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima
 • Ravnatelja imenuje i razrješava Upravno vijeće, sukladno zakonu
 • Podnosi zahtjev za dobivanje i obnavljanje licencije za ispunjavanja propisanih uvjeta, prostora i opreme te normativne i minimalne standarde za pružanje usluga boravka starijih i nemoćnih osoba
 • Zaključuje ugovore s Korisnicima i Ugovarateljima usluga
 • Zaključuje ugovore o koncesiji
 • Zaključuje ugovore o poslovnoj i stručnoj suradnji s drugim ustanovama, drugim pravnim i fizičkim osobama
 • Odlučuje uz suglasnost Upravnog vijeća i Osnivača/Vlasnika Doma o nabavci i prodaji osnovnih sredstava, o investicijskim ulaganjima i radovima investicijskog održavanja
 • U suglasnosti sa osnivačem/vlasnikom Doma donosi odluku o izboru radnika za obavljanje poslova pojedinog radnog mjesta i zaključuje ugovor o radu
 • Pokreće postupak donošenja i usklađivanja općih akata Ustanove s odredbama odgovarajućih zakona,
 • Predlaže Upravnom vijeću donošenje općih akata utvrđenih statutom i odgovoran je njihovu primjenu
 • Nadzire primjenu zakona i općih akata o poslovanju Doma
 • Predlaže plan rada i razvoja Doma i poduzima mjere neophodne za izvršenje programa rada i plana razvoja
 • Osigurava izvršenje odluka Upravnog vijeća 
 • Provodi postupak i donosi mjere u slučajevima povrede radne obaveze u skladu s odredbama zakona i općih akata
 • Podnosi pismeno izvješće o svom radu i izvješće o poslovanju najmanje jedanput godišnje Upravnom vijeću i osnivaču/vlasniku
 • Podnosi izvješće o investicijskom i tekućem održavanju i nabavi opreme
 • Obavlja ostale poslovodne funkcije utvrđene odredbama zakona, Zakona o ustanovama i općih akata
 • Ravnatelj sudjeluje na sjednicama Upravnog vijeća bez prava odlučivanja
 • Ravnatelj za svoj posao odgovara Upravnom vijeću i osnivaču/vlasniku
Natječaj je otvoren do 27. ožujka 2022.U

Obrazac za prijavu na natječaj

Privitak natječaju

(dokumentacija koju je potrebno priložiti uz prijavu - Životopis, domovnica ili preslika osobne iskaznice, Diploma, Dokaz o radnom stažu, Izjava kandidata da ne postoji zapreka iz članka 213. Stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi, izjava o poznavanju rada na računalu, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana)

Prijavu na natječaj moguće je do 27. ožujka 2022., uz tražene dokumente, poslati i poštom na adresu:

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE „SESTRE MACE DOM“
Jurjevska 27, Pojatno, Zaprešić
tel: 098 273 083